Als bedrijf het verschil maken

Iedereen kan een verschil maken in de preventie van zelfdoding. Ook als bedrijf kan je een belangrijke rol spelen in het mentaal welzijn van je werknemers door een klimaat op de werkvloer te creëren waar zelfdoding geen taboe is.   

Waarom is het belangrijk?

Inzetten op preventie van zelfdoding binnen een werkcontext maakt een verschil. Mensen spenderen veel tijd aan het werk – of dat nu op kantoor is, of van thuis uit. Van de werkomgeving een open en vertrouwensvolle setting maken, is dan ook van groot belang voor het welzijn van elke werknemer. Uit een bevraging van 180DC gaf 45,2% van de respondenten aan ooit al te maken hebben gehad met zelfdoding op de werkvloer. Toch vertaalde dit hoge percentage zich niet in specifieke aandacht voor de preventie van zelfdoding binnen het preventiebeleid.

Daarnaast wijst wetenschappelijk onderzoek  op de belangrijke rol die de plaats van tewerkstelling kan spelen. Hoewel zelfmoord een complex fenomeen is met meerdere oorzaken, weten we dat ook werkgerelateerde factoren een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van zelfmoordgedachten en –gedrag. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat per 1% toename van de werkloosheid de suïcidecijfers met 0.8% stijgen. Opvallend hierbij is dat dit effect zowel vastgesteld wordt bij werklozen als bij werkenden. Wie op het werk een collega verliest door zelfdoding, loopt zelfs 3 maal meer kans om zelf door zelfdoding te sterven. 

Uit een recente INSIGHT-studie, uitgevoerd door de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, blijkt werk zelf een potentiële risicofactor voor suïcidaliteit. Van alle bestudeerde zelfdodingen tijdens deze studie gaf 84,4 procent aan te worstelen met matige tot ernstige problemen op het werk. Meer feiten en cijfers over de link tussen werk en zelfdoding vind je in de factsheet ‘Werk en zelfmoord’.  

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) wil bedrijven dan ook helpen om niet enkel reactief om te gaan met zelfdoding -na een zelfdoding of zelfmoordpoging van een werknemer- maar om ook preventief aan de slag te gaan, en proactief het verschil te maken.  

Wat kan je doen als bedrijf?

Het goede nieuws is dat je als bedrijf veel kan doen om zelfmoordgedachten bespreekbaar te maken, en een gepast antwoord te bieden op signalen van zelfdoding. Hoewel er geen enkelvoudig recept is om zelfmoord te voorkomen, zijn er evidence-based strategieën die de geestelijke gezondheid bevorderen en zelfmoordgedrag op de werkvloer helpen voorkomen.  

Sensibiliseren

Een eerste belangrijke stap is om in te zetten op sensibiliseren, en mentaal welzijn op de agenda te plaatsen binnen je bedrijf. Dit kan door middel van initiatieven rond: 

  • het tegengaan van pesten op het werk 
  • het verminderen van stress op de werkvloer 
  • een aanspreekpunt of vertrouwenspersoon voor wanneer werknemers het moeilijk hebben 

Inzetten op ontwikkeling van skills

Een andere belangrijke piste is deskundigheidsbevordering:  

  • Door middel van opleidingen kunnen managers en personeel bekwamer worden in het herkennen van signalen dat iemand (ernstige) moeilijkheden ervaart of zelfs aan zelfmoord denkt.  
  • Iedereen kan leren hoe in gesprek te gaan over zelfdoding, en hoe je gepast kan doorverwijzen naar professionele hulp.  

Waar wij kunnen helpen

Het CPZ wil uw bedrijf helpen om zowel op vlak van sensibilisering als deskundigheidsbevordering een stevige basis te leggen in de preventie van zelfdoding. Vanuit de eigen expertise (en die van onze partners) biedt het CPZ dan ook verschillende trainingen aan, afgestemd op de realiteit van uw bedrijf: 

In-house trainingen op maat van de noden van uw bedrijf:

Wij geven onder meer vormingen voor HR-managers, leidinggevenden, vertrouwenspersonen en kaderpersoneel om een preventief klimaat op de werkvloer te creëren waar zelfdoding geen taboe is.  Hierbij besteden we bijzondere aandacht aan jullie werksituatie.

Trainingen (zowel fysiek als online):

General Awareness training om signalen van zelfdoding te herkennen (bv. bij collega’s) en er gepast op te reageren. Een must voor iedereen op de werkvloer. Deze training is instapklaar en behandelt de basis van preventie. 

Response Training toegespitst op de noden en ervaringen van front-office medewerkers en onthaalmedewerkers die in contact komen met suïcidale klanten of cliënten. Speciale aandacht gaat hier naar praktijk en concrete voorbeelden.

In-depth Training met focus op uitwisseling over praktijkervaringen en meer gevorderde gesprekstechnieken. Bij uitstek geschikt voor wie voorgaande vormingen al gevolgd heeft, of zelf in de hulpverlening actief is. Oefening staat hier centraal. 

Postventie aanbod 

Onder postventie begrijpen we de hulpverlening na bepaalde feiten. Hoe reageer je gepast na een zelfdoding binnen het bedrijf? Hoe ga je om met een collega die een poging heeft gedaan? Ook in dit scenario kunnen we de nodige ondersteuning bieden.

In samenwerking met verschillende partners werkt het CPZ ook een aanbod op maat uit. 

Maak kennis met ons aanbod, volg één van onze gratis webinars! Voor info en deelname, zie www.zelfmoord1813.be/vormingen of contacteer ons via het formulier hieronder.

Naam(Required)

Enkele tools die kunnen helpen:

ASPHA – Advieslijn Suïcidepreventie 

Maakt u zich zorgen om een collega of medewerker die mogelijks aan zelfmoord denkt? Wilt u graag de genomen stappen aftoetsen in de opvolging van een suïcidale collega of medewerker? Bij de advieslijn suïcidepreventie ASPHA kunt u terecht met uw praktijkvragen over suïcidepreventie op de werkvloer.  

Enkele mogelijke casussen:

  • Als HR-directeur vraag je advies in hoe te reageren naar een werknemer die reeds twee maanden thuis is en heeft laten weten dat ze in haar periode van afwezigheid twee zelfmoordpogingen gedaan heeft. 
  • Een werknemer heeft reeds verschillende suïcidepogingen gedaan in het verleden, en zal ontslagen worden. Hoe doe ik dit met voldoende respect? 
  • Hoe communiceren na suïcide van een collega? 

ASPHA is te bereiken op het nummer 024 24 3000 (werkdagen tussen 9u en 21u) of via info@aspha.be 

 

Website zelfmoord1813.be  

De website zelfmoord1813.be verzamelt alle relevante informatie en expertise over suïcidepreventie in Vlaanderen. Op hun specifieke pagina voor de werkvloer vindt u informatie over: 

Toolkit rond preventie

In het kader van het Europees project EUREGENAS werd een toolkit ontwikkeld met tools en richtlijnen voor werkgevers, HR-medewerkers en specialisten op het gebied van gezondheid op het werk: 

  • Wat kunnen bedrijven doen om zelfmoord te voorkomen? 
  • Hoe omgaan met zelfmoordpoging of zelfdoding van een medewerker? 

Volg het laatste nieuws rond preventie: