Over het Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Benieuwd naar wie we zijn en wat we doen? We vertellen je graag meer over onze vzw en haar werking. 

Wie zijn we

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) is een vzw met als basisdoelstelling het voorkomen van zelfdoding. Dat doen we al sinds 1979. Het CPZ is in haar hart een vrijwilligersorganisatie. Veel van onze werking bestaat dan ook uit het werven, opleiden en opvolgen van een steeds groeiende groep vrijwilligers, die de telefoonlijn, chatlijn en maildienst van de Zelfmoordlijn bemannen. 

Naast het organiseren van de Zelfmoordlijn staat het CPZ ook in voor het uitdragen van suïcidepreventie in de brede zin, onder meer door het geven van vormingen en door sensibilisering in de samenleving.  

De activiteiten van het CPZ maken deel uit van het Vlaams actieplan Suïcidepreventie, en wordt door de Vlaamse Overheid erkend en gefinancierd als organisatie met terreinwerking suïcidepreventie door laagdrempelige telezorg. Daarnaast ontvangen wij ook steun van het Brusselse Actiris. Tenslotte maakt het CPZ deel uit van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, dat door de Vlaamse Overheid als partnerorganisatie voor suïcidepreventie werd erkend. Het CPZ is een vzw, met een bestuur en een algemene vergadering. In de algemene vergadering zetelen vrijwilligers, ex-vrijwilligers en stakeholders.

Onze missie

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) werkt aan het voorkomen van zelfdoding en de vermaatschappelijking van die preventie. We willen suïcidaliteit bespreekbaar maken en mensen helpen bij het omgaan met en verminderen van suïcidaliteit en het overbruggen van een suïcidale crisis. Het CPZ wil er zijn voor (potentieel) suïcidale personen en hun omgeving. Niet in de plaats van het professionele aanbod, wel met een daaraan complementair aanbod.

Concreet willen we:

• Methodieken ontwikkelen en uitvoeren in het kader van laagdrempelige telezorg
Vormingsmodules ontwikkelen en implementeren
• Expertise verzamelen en delen met de samenleving

In de combinatie van deze elementen ligt de sterkte van onze werking.