Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina’s van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De op de site gepubliceerde algemene informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet specifiek toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor deinhoud ervan.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Indien het nodig is dat wij over uw gegevens beschikken, bijvoorbeeld voor een inschrijving van een event, danvragen wij u om expliciet uw gegevens na te laten. Deze website houdt door middel van Google Analytics het aantal bezoekers bij, de websites waarvan zij afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet.De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt . Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudensbijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatieop deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Als u opmerkt dat gegevens niet meer actueel zijn, laat het ons dan gerust weten. Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding aanvaardt geen enkeleverantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie, dienst- en hulpverlening. De beslissingen die de oproeper neemt op basis van deaangeleverde informatie of het gevoerde gesprek, blijven steeds onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

Beschikbaar

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wijaanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door het Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw.

Schenkingen

Schenkingen gebeuren via het externe betaalplatform Mollie, op een secure manier. Indien je opteert voor een periodieke schenking, dan kan je deze op elk moment stopzetten. Hiervoor neem je best contact op met cpz@preventiezelfdoding.be. In sommige gevallen neemt u best ook contact op met uw bank – ook hierbij begeleiden we je graag via mail.

Klachten

Onze medewerkers doen hun uiterste best om ieder contact goed te laten verlopen. Indien u toch een vraag of klacht hebt, kunt u deze bekend maken in overeenstemming met de klachtenprocedure die binnen het Centrum terPreventie van Zelfdoding wordt gehanteerd. U kan hiervoor contact opnemen met het secretariaat of de directie op cpz@preventiezelfdoding.be of 02/649 62 05

Misbruik van onze diensten

Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst.
U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige website of dienstverlening op welke wijze dan ook in het gedrang kanbrengen.